บริการรับผลิต

เวชสำอาง
อาหารเสริม
เวชภัณฑ์

จุดเด่นต่างๆ

พื้นที่โรงงานการผลิต OSI

มีการแยกโรงงานการผลิตยาปฏิชีวนะ ออกจากโรงงานการผลิตยาทั่วไป และเครื่องจักรสิ่งอำนวยที่ใช้ในการผลิต ทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ (semi-automatic) จัดอยู่ในคุณภาพชั้นนำ ตลอดจนมีวิศวกร/ช่างผู้ชำนาญการ ที่มากด้วยประสบการณ์มาให้การอบรมแก่พนักงานของ OSI ก่อนการใช้งานจริง

เราใส่ใจดูแลจากจุดเริ่มต้น

OSI เป็นที่รู้จักกันในเรื่องของการเข้มงวดตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน พื้นที่การผลิตแต่ละส่วนจะมีการแยกกันอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนตรงตามมาตรฐาน GMP
OSI เลือกวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพทั้งในยุโรปและเอเซียมาใช้ในการผลิต และต้องได้รับการประกันคุณภาพจากแหล่งผู้ผลิตและจากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบ
OSI ใช้ระบบบาร์โค้ดในการชั่งน้ำหนักของวัตถุดิบ เพื่อความแม่นยำและความถูกต้องก่อนนำไปใช้ในการผลิต

ห้องปฏิบัติการควบคุณภาพ

OSI ยึดแนวทางปฏิบัติตาม GMP แยกห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพออกเป็น 3 ส่วนคือ

  1. ฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
  2. ฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี
  3. ฝ่ายตรวจสอบจุลชีววิทยา

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพมีการตรวจสอบคุณภาพ และ การทดสอบความเที่ยงตรงอย่างสม่ำเสมอ จึงมั่นใจได้ว่าผลการทดสอบที่ออกมามีความแม่นยำและถูกต้องเชื่อถือได้

คลังสินค้า

พื้นที่ในส่วนของห้องคลังสินค้า มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ป้องกันสัตว์ ไม่ให้เข้าไป เช่น หนู รวมทั้งมีการใช้โปรแกรมควบคุมสต็อกสินค้า สำหรับห้อง คลังสินค้าประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนของการเก็บวัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิตยา, ส่วนของ การเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ และส่วนของการเก็บผลิตภัณฑ์(finished products)

ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์

นอกเหนือจากกระบวนการผลิต OSIยังให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่วัตถุดิบ ที่นำมาใช้ในการผลิต และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้มีความทันสมัย สวยงาม เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบจาก ทีมงานกราฟฟิกดีไซน์

การบำรุงรักษาเครื่องจักรฯที่ใช้ในการผลิต

เรามีวิศวกรและช่างเทคนิคให้การบริการการบำรุงรักษาเครื่องจักรฯ เครื่องอำนวย ความสะดวกเป็นประจำสม่ำเสมอ

พันธมิตรทางธุรกิจ