การจัดการทางด้านคุณภาพ

ISO Certificated

นโยบายและคุณภาพ

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงตาม ความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมาย GMP รวมถึงปรับปรุง คุณภาพผลิตภัณฑ์ระบบการบริหารคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในเรื่องต่อไปนี้

การส่งมอบให้ตรงเวลาและถูกต้อง 100% ทุกเดือน

ลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตไม่เกิน 1.8% ของยอดผลิตรวม

ความพึงพอใจของลูกค้ามากกว่า 85% ขึ้นไป

ฝึกอบรมพนักงานให้เป็นไปตามแผนงานประจำปี 100%