Categories:

BACTACIN

Contains

Each 100 g  Nitrofurazone 0.2 g

in a water soluble base of polyethylene glycols.

Type : Oinment

Color Yellow

Pack size :

15 g บรรจุแพ็คละ 12 กล่อง

30 g บรรจุแพ็คละ 12 กล่อง

500 g บรรจุแพ็คละ 1 กระปุก

Shelf life : 3  years

ข้อบ่งใช้ :

รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังที่บาดแผลต่างๆ แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แผลเป็นหนอง และใช้ป้องกันการติดเชื้อที่ผิวหนังที่จะทำการปลูกถ่ายของทั้งผู้ให้และผู้รับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Contains

Each 100 g  Nitrofurazone 0.2 g

in a water soluble base of polyethylene glycols.

Type : Oinment

Color Yellow

Pack size :

15 g บรรจุแพ็คละ 12 กล่อง

30 g บรรจุแพ็คละ 12 กล่อง

500 g บรรจุแพ็คละ 1 กระปุก

Shelf life : 3  years

ข้อบ่งใช้ :

รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังที่บาดแผลต่างๆ แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แผลเป็นหนอง และใช้ป้องกันการติดเชื้อที่ผิวหนังที่จะทำการปลูกถ่ายของทั้งผู้ให้และผู้รับ